Reklamacje

Reklamacje

ZŁOŻENIE REKLAMACJI

Jeżeli do Klienta został dostarczony wadliwy produkt lub usługa, ma on prawo złożyć reklamację. Powinna ona być dostarczona na piśmie i wysłana na adres email reklamacje@copylandia.pl, osobiście lub listem poleconym wraz z reklamowanym towarem na adres: COPY Landia ul. Mogilska 20/1a, 31-516 wraz z formularzem reklamacyjnym. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient będący konsumentem, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy: COPY Landia ul. Mogilska 20/1a, 31-516 Kraków.

 

RĘKOJMIA ZA WADY

Zgodnie z Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. § 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. § 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. § 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. wygląd produktu w zakresie w jakim jest on konsekwencją przesłanych plików, w tym w przypadku ich przygotowania niezgodnie z instrukcją Sprzedającego,
  2. różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze Klienta lub druku tego samego produktu na różnych maszynach poligraficznych,
  3. w przypadku wznowienia druku danego materiału – różnica kolorystyczna pomiędzy wcześniejszym nakładem ze względu na wykorzystywanie w procesie druku wielu maszyn poligraficzny, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów,
  4. dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki procesu druku i maszyn produkcyjnych:
  • przy krojeniu na pojedyncze użytki – do 2mm
  • przy bigowaniu – do 1mm

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Sprzedawca ma 14 dni na zapoznianie się ze złożoną reklamacją i udzielenie odpowiedzi zwrotnej. Sprzedawca w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY