Regulamin

Regulamin Drukarni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem copylandia.pl oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

2. Administratorem strony jest firma TROYAN GROUP Katarzyna Trojan z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 20/1A, 31-516, NIP 945 203 38 82, REGON 122675781.

3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, dokonujących zakupów za pośrednictwem Drukarni COPY Landia – www.sklep.copylandia.pl.

 

II. DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Klientem dokonującym zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.copylandia.pl, a Sprzedawcą.

2. Sprzedawca, reprezentowany przez firmę TROYAN GROUP Katarzyna Trojan, zwany również Drukarnią.

3. Klient lub Kupujący – konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu sklep.copylandia.pl.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną z przyznaną ustawowo zdolnością prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

6. Produkty – materiały, towary i usługi sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Aby skorzystać z usług Drukarni, Klient jest zobowiązany do rejestracji.

3. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny tworząc swoje konto.

4. Założenie konta w Drukarni COPY Landia oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta.

 

IV. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę sklepu internetowego sklep.copylandia.pl, dokonać rejestracji podając wymagane dane, dokonać wyboru odpowiednich produktów, paramterów, sposóbu dostawy.

2. Po przejściu do koszyka należy dodać pliki do zamówienia, wypełnić formularz wysyłki podając odpowiednie dane oraz wybrać metodę płatności.

3. Po zaakceptowaniu wszystkich konfiguracji zamówienia i akcpetacji regulaminu serwisu przechodzi się na stronę płatności.

2. Zamówienie zostanie przesłane do realizacji w momencie, gdy:

– wszystkie dane będą uzupełnione

– pliki przesłane przez Klienta spełniają wymagania techniczne określone na stronie Sklepu

– zweryfikowana została płatność zgodnie z zasadami regulaminu

3. Czas realizacji liczony jest od momentu przekazania do realizacji, o czym Klient informowany jest mailowo.

4. Terminy realizacji usług uzgadnianych mailowo, ustalane są indywidualnie.

5. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu, jednak za dzień początkowy realizacji przyjmuje się zlecenia składane do godziny 10:00 danego dnia licząc od poniedziałku do piątku. Zamówienia składane po tej godzinie przekazywane są do realizacji następnego dnia roboczego.

6. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, wyłączając dni wolne od pracy.

7. Zamówienia, które nie zostały opłacone, nie spełniają określonych wymogów, bez załączonych plików będą anulowane i usuwane z systemu po 14 dniach.

 

V. DOSTAWA

1. Odbiór osobisty

Jest możliwość odebrania zamówienia osobiście w jednym z trzech oddziałów COPY Landii na terenie Krakowa:

Oddział Grzegórzki

ul. Mogilska 20, 31-516 Kraków

Oddział CENTRUM

ul. Warszawska 18, 31-155 Kraków

Oddział KROWODRZA

ul. Królewska 65a, 30-081 Kraków

2. Dostawa Kurierska Standard

Dostawa przesyłek realizowana jest przez firmę kurierską DPD, InPost, DHL na terenie całej Polski. Dokładna cena zależy od wagi przesyłki i podana jest podczas zamawiania przy każdym produkcie. Czas dostawy to zwykle 1 dzień roboczy od nadania. W skrajnych przypadkach termin dostawy może nieznacznie się wydłużyć. Od momentu nadania zamówienia, czas dostawy jest zależny od firmy kurierskiej.

3. Dostawa Kurierska No Name

Dostawa kurierska może być realizowana w trybie no-name – w miejscu danych nadawcy widnieją dane zamawiającego, a nie dane drukarni, skąd faktycznie wychodzi przesyłka. Opcja ta sprawdza się w przypadku podzlecania nam usług, które wysyłane są dla klienta nadawcy, nie ujawniając faktycznego wykonawcy usługi. Aby wybrać przesyłkę no-name należy wybrać jako metodę dostawy opcję “kurier”, a przy nadawcy wpisać własne dane.

 

VI. MATERIAŁY DO DRUKU

1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem , Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu.
3. Materiały, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Sklepie.
4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
6. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są przez 6 miesięcy i usuwane są po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zleceniu.

 

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Złożenie reklamacji

Jeżeli do Klienta został dostarczony wadliwy produkt lub usługa, ma on prawo złożyć reklamację. Powinna ona być wysłana na adres email: reklamacje@copylandia.pl lub dostarczona osobiście, bądź listem poleconym na adres: COPY Landia ul. Mogilska 20/1a, 31-516 wraz z formularzem reklamacyjnym. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, a także potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Drukarnię ze sprzedaną rzeczą, Klient będący konsumentem, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz na adres siedziby Drukarni: COPY Landia ul. Mogilska 20/1a, 31-516 Kraków. W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o nie wysyłanie przesyłek przed ustaleniem formy reklamacji z obsługą sklepu.

2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

– wygląd produktu w zakresie w jakim jest on konsekwencją przesłanych plików, w tym w przypadku ich przygotowania niezgodnie z instrukcją Drukarni,

– różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze klienta lub druku tego samego produktu na różnych maszynach poligraficznych,

– w przypadku wznowienia druku danego materiału – różnica kolorystyczna pomiędzy wcześniejszym nakładem ze względu na wykorzystywanie w procesie druku wielu maszyn poligraficzny, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów,

– dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki procesu druku i maszyn produkcyjnych:

  • przy krojeniu na pojedyncze użytki + / – 2 mm
  • przy falcowaniu/bigowaniu + / – 1mm
  • przy perforacji + / – 1 mm
  • przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru + / – 1 mm
  • przy wydrukach wielkoformatowych + / – 3mm
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego produktu + / – do 5% ilości zamówionego nakładu

3. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca ma 14 dni na zapoznianie się ze złożoną reklamacją i udzielenie odpowiedzi zwrotnej. Sprzedawca w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego przez Odbiorcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana za zasadną.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Pobierz

 

 4. Zwrot

Zwrot nie jest możliwy, jeżeli zamówiona usługa jest spersonalizowana i indywidualna. W takim przypadku, możliwa jest jedynie reklamacja wykonanej usługi z podaniem jej wad i pomyłek powstałych w wyniku błędów w realizacji usługi niezgodnym z zamówieniem.

5. Odpowiedzialność

Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.