RODO

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez COPY Landia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bok@copylandia.pl lub pocztowo na adres COPY LANDIA.

I.      DEFINICJE
 1. COPY LANDIA – oznacza administratora danych osobowych – Katarzynę Trojan, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: TROYAN GROUP Katarzyna Trojan, z siedzibą przy ul. Mogilska 20/1a, 31-516 Kraków, NIP 945-203-38-82, adres poczty elektronicznej: bok@copylandia.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą COPY Landia prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.copylandia.pl
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Klient – oznacza każdą osobę, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
II.    DANE OSOBOWE
 1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług COPY Landia, czyli składasz zamówienia za pośrednictwem Serwisu, dokonujesz płatności, wysyłasz pliki do druku, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną wiadomości.
 2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, COPY Landia przetwarza następujące dane  osobowe: adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności, adres, numer telefonu.
 3. COPY Landia wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług COPY Landia, realizacji zamówień i obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala COPY Landia przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. COPY Landia wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do COPY Landia, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes COPY Landia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. COPY Landia wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, COPY Landia nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, COPY Landia może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 6. COPY Landia powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu COPY Landia. COPY Landia udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z obsługą poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, podwykonawstwo usług poligraficznych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz COPY Landia. COPY Landia powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu COPY Landia. W  przypadku przekazywania danych, COPY Landia zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz COPY Landia.
 7. COPY Landia nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw COPY Landia.
 8. COPY Landia nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 9. COPY Landia przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na COPY Landia przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 10. COPY Landia zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 11. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez COPY Landia.
 12. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 13. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez COPY Landia. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest COPY Landia niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez COPY Landia przetwarzania objętego sprzeciwem. COPY Landia przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez COPY Landia danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są COPY Landia niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 14. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez COPY Landia.
 15. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 16. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 17. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/.
 
III.  POLITYKA COOKIES
 1. COPY Landia nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez COPY Landia wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.
 3. Stosowane przez COPY Landia Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 4. COPY Landia zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 5. COPY Landia zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
 • w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 • w celu opracowania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych , które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 • w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.
      6. COPY Landia zbiera informacje przy pomocy następujących plików Cookies: 
 • pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez COPY Landia między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
 • pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 1. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.
 2. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie.
 4. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes COPY Landia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).