praca.PNG


Opis stanowiska pracy:

 > obsługa maszyn kserograficznych, ploterów wielkoformatowych, urządzeń introligatorskich.
 > obsługa klientów i zamówień internetowych. 
 > przyjmowanie i wydawanie zleceń.
 > obsługa kasy fiskalnej i terminala.
 > dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
 > utrzymanie czystości na stanowisku pracy.Oczekujemy:

> biegłej obsługi komputera i internetu.
> dobrej znajomości programów Microsoft Office i Windows.
> dobrej znajomości programów graficznych typu Corel, Abode PS.
> uczciwości i zaangażowania w powierzone zadania.
> punktualności i schludności.
> wysokiej kultury osobistej.

 

Mile widziane:

> doświadczenie w branży poligraficznej, reklamowej.
 

Za­pew­nia­my:

> pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
> atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia
> stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
> płatny okres szkoleniowy / próbny.
> pracę w systemie zmianowym.
> pracę w młodym i wesołym zespole
> przyjazną atmosferę pracy

 

Wszyst­kich chęt­nych kandydatów pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z aktualnym zdjęciem na ad­res:  praca@copylandia.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.