praca.PNG


Opis stanowiska pracy:

 > bieżąca obsługa Klienta 
 > realizacja bieżących zamówień (wydruki, oprawy itp)
 > obsługa maszyn do druku cyfrowego (Ricoh, Konica Minolta)
 > obsługa ploterów wielkoformatowych (Oce, Canon, HP) 
 > obsługa urządzeń introligatorskich (gilotyna, bigownica, foliarka itp)
 > obsługa lasera Co2 (pieczątki, grawerowanie, cięcie) 


Oczekujemy:

> wysokiej kultury osobistej.
>
 biegłej obsługi komputera i internetu
> dobrej znajomości oprogramowania Microsoft Office i Windows
> minimum podstawowej znajomości programów graficznych typu Corel, Abode PS
> uczciwości i zaangażowania w powierzone zadania
> dobrej organizacji własnego czasu pracy
> dbałości o szczegóły w powierzonych zadaniach
> punktualności i schludności.
> dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
> utrzymanie czystości na stanowisku pracy.

Mile widziane:

> doświadczenie w branży poligraficznej (punkt ksero, drukarnia, agencja reklamy)
 

Za­pew­nia­my:

> pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
> systemy benefitowe "MultiSport"
> prywatny pakiet medyczny
> stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
> atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia i zaangażowania
> płatny okres szkoleniowy / próbny.
> pracę w systemie zmianowym.
> pracę w młodym i wesołym zespole
> przyjazną atmosferę pracy

 

Wszyst­kich chęt­nych kandydatów pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z aktualnym zdjęciem na ad­res:  praca@copylandia.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.