praca.PNG


Opis stanowiska pracy:

 > przygotowanie projektów graficznych / skład DTP (wizytówki, ulotki, plakaty,  reklamy wielkoformatowe itp)
 > przygotowanie materiałów do druku i cięcia po obrysie (grafika wektorowa)
 > praca z Klientem 
 > przyjmowanie zleceń
 > dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
 > utrzymanie czystości na stanowisku pracy.


Oczekujemy:

> dobrej znajomości programów graficznych takich jak: Photoshop / CorelDraw.
> znajomości zagadnień związanych z projektowaniem graficznym / składem DTP.
> kreatywności i samodzielności.
> umiejętności pracy pod presją czasu.
> odpowiedzialność za powierzone zadania.
> minimum roczne doświadczenie na stanowisku grafika

 

Mile widziane:

> własna działalność gospodarcza

 

Za­pew­nia­my:

> pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
> atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia
> systemy benefitowe "MultiSport"
> stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
> płatny okres szkoleniowy / próbny.
> pracę w systemie zmianowym.
> pracę w młodym i wesołym zespole
> przyjazną atmosferę pracy

 

Wszyst­kich chęt­nych kandydatów pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z aktualnym zdjęciem na ad­res: praca@copylandia.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.